gsm Wiadomości branżowe

ATM S.A. utrzymuje tempo wzrostu wyników z I połowy 2013 r.

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2013 roku. Osiągnięte w III kwartale br. wyniki były lepsze niż wypracowane w analogicznym okresie 2012 roku, dzięki czemu znaczące tempo wzrostu wypracowane w pierwszej połowie bieżącego roku zostało zachowane. Narastająco, po trzech kwartałach 2013 roku Spółka wypracowała 33,3 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 9,5% r/r), 18,8 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 15,5% r/r) oraz 11,5 mln zł zysku netto (wzrost o 26% r/r).  Motorem wzrostu wyników ATM tradycyjnie okazały się usługi centrów danych, które przyniosły po trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży o ponad 17% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku. Tak duża dynamika wzrostu przychodów kolokacyjnych pozwoliła na przekroczenie poziomu 42,5 mln zł za okres od początku bieżącego roku i ponad 15 mln zł w trzecim kwartale. Wynikała z szybkiej komercjalizacji powierzchni centrów danych ATM w pierwszej połowie roku. Z przytoczonej powyżej kwoty 42,5 mln zł ponad 97% stanowiły przychody abonamentowe.— W dalszym ciągu dążymy do tego, aby jak najpełniej wykorzystać duży potencjał wzrostu, jakim niewątpliwie cechuje się rodzimy

ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2013 roku. Osiągnięte w III kwartale br. wyniki były lepsze niż wypracowane w analogicznym okresie 2012 roku, dzięki czemu znaczące tempo wzrostu wypracowane w pierwszej połowie bieżącego roku zostało zachowane. Narastająco, po trzech kwartałach 2013 roku Spółka wypracowała 33,3 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 9,5% r/r), 18,8 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 15,5% r/r) oraz 11,5 mln zł zysku netto (wzrost o 26% r/r). 

Motorem wzrostu wyników ATM tradycyjnie okazały się usługi centrów danych, które przyniosły po trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży o ponad 17% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku. Tak duża dynamika wzrostu przychodów kolokacyjnych pozwoliła na przekroczenie poziomu 42,5 mln zł za okres od początku bieżącego roku i ponad 15 mln zł w trzecim kwartale. Wynikała z szybkiej komercjalizacji powierzchni centrów danych ATM w pierwszej połowie roku. Z przytoczonej powyżej kwoty 42,5 mln zł ponad 97% stanowiły przychody abonamentowe.

? W dalszym ciągu dążymy do tego, aby jak najpełniej wykorzystać duży potencjał wzrostu, jakim niewątpliwie cechuje się rodzimy rynek centrów danych. Niezależnie od działań ukierunkowanych na ugruntowanie pozycji lidera polskiego rynku kolokacyjnego, podejmujemy również konsekwentnie inicjatywy zmierzające do szerszego pozyskiwania klientów spoza granic Polski, w tym z kierunku wschodniego. W minionym kwartale podpisaliśmy w tym celu porozumienie z czołowym rosyjskim operatorem sieci szkieletowych, co umożliwiło nam m.in. bezpośrednie podłączenie do największego węzła wymiany ruchu w Moskwie ? powiedział Maciej Krzyżanowski, Prezes Zarządu ATM S.A.

Warto dodać, że dzięki wspomnianemu wyżej porozumieniu ATM stał się jedynym polskim operatorem telekomunikacyjnym będącym uczestnikiem czterech największych europejskich węzłów międzynarodowych (Amsterdam, Frankfurt, Londyn oraz Moskwa). Posiadając dodatkowo własny punkt wymiany ruchu PWR Thinx, Spółka może oferować swoim klientom jeszcze lepszą komunikację pomiędzy Wschodem a Zachodem Europy.

A to już wiesz?  PR: łatwiejszy dostęp do mediów regionalnych i lokalnych

Wzrost o 8% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku zanotowały w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku przychody z transmisji danych i usług światłowodowych ? ATM osiągnął w tym obszarze ponad 35,5 mln zł przychodów. Przyczyną nieco niższego tempa wzrostu niż w I połowie bieżącego roku są opóźnienia w odbiorach wykonanych robót w ramach jednego z dużych kontraktów bazujących na infrastrukturze ATM. W konsekwencji część przychodów dotyczących tego projektu została przesunięta na przyszłe okresy. Równolegle Spółka prowadzi intensywne prace w kierunku pozyskania kolejnych znaczących kontraktów opierających się na posiadanych sieciach światłowodowych.

W przychodach z usług dostępu do Internetu, Spółka, podobnie jak inni operatorzy telekomunikacyjni, odnotowuje nadal spadki przychodów. W okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku osiągnięto w tej kategorii usług niespełna 14 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 16-procentowy spadek rok do roku. Warto jednak zauważyć, że przychody ze sprzedaży usług dostępu do Internetu spadają z kwartału na kwartał coraz wolniej, m.in. dzięki skutecznemu zainteresowaniu ofertą ATM mniejszych podmiotów. Jednocześnie udział tych przychodów w działalności Spółki systematycznie spada. Aktualnie udział marży ze sprzedaży usług dostępu do Internetu w całości marży abonamentowej uzyskiwanej przez Spółkę wynosi już tylko 12%, przy ponad 62,5% udziale marży z usług centrów danych.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Najważniejsze składniki oferty ATM to: dostęp do Internetu, szerokopasmowa transmisja danych oraz usługi kolokacji i hostingu. Spółka świadczy także usługi telefoniczne oraz outsourcingu telekomunikacyjnego. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

Źródło ATM S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy